Home  »  Nieuws

Nieuws

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van Fosfaatrechten komen toe aan opfokker De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat de Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun Aanpassing 30%-regeling aangekondigd Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de Kamerbrief positie bedrijfsarts De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de Aansprakelijkheid werkgever Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de Herinvesteringsreserve en emigratie De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen Aanzegverplichting Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de