Home  »  Nieuws

Nieuws

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een Nettoloon in rekening-courant Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil Niet sluitende rittenregistraties Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat Beperking aftrek zorgkosten toegestaan De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018 De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij Verkapte winstuitdeling De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast Ontslag op staande voet vernietigd Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en Verbod op privégebruik auto helpt dga niet Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Nultarief omzetbelasting niet van toepassing De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.