Home  »  Nieuws

Nieuws

Bouwterrein en btw Bij de levering van een bouwterrein is btw verschuldigd en geldt een vrijstelling van Einde aftrek onderhoudskosten monumenten Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van Einde aftrek scholingskosten Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van Tarieven en heffingskortingen De heffingskortingen zijn een geliefd instrument om inkomenspolitiek te bedrijven. Volgend jaar worden Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste Kamervragen kosten omzetting hypotheek De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV Navordering door fout in aangifte Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een Gastouder is geen ondernemer Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een Betere bescherming erfgenamen tegen schulden Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een Eigen risico dragen voor WGA? Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat Beperking aftrek kleding wegens ziekte is niet toegestaan Extra uitgaven als gevolg van ziekte of invaliditeit voor kleding en beddengoed behoren tot de aftrekbare Combikaart parkeren en openbaar vervoer Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere dienst voor de omzetbelasting als een Volgens A-G verhindert winstuitdeling herinvesteringsvoornemen niet Belastingheffing over de boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een Protocol Belastingdienst vermiste personen De Belastingdienst heeft in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol opgesteld voor het Wel of geen betalingskenmerk meegeven? De Belastingdienst vraagt bij betaling om de vermelding van een betalingskenmerk. Betalingen met een Huurrecht als ondernemingsvermogen Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt, Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is