Home  »  Nieuws

Nieuws

Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor Aanpassingen Belastingplan 2016 Het Belastingplan 2016 is in november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In een poging om het Modelovereenkomst vervangt VAR in 2016 De VAR gaat binnenkort verdwijnen, waarschijnlijk per 1 april 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan Personeelsuitjes en de werkkostenregeling Bedrijfsuitjes en belastingen: hoe zit het ook al weer?Heeft u rondom de feestdagen een bedrijfsuitje Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting Ondernemers hebben recht op aftrek van voorbelasting voor zover zij de afgenomen diensten of goederen Wlz-premie 2016 vastgesteld op 9,65% De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de premie voor de Wet langdurige zorg Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie (EC) om de afspraken die de Belastinggevolgen emissiefraude Nadat eerder bekend was geworden dat Volkswagen heeft gefraudeerd met de NOx-uitstoot van dieselauto’s, Vrijstelling btw voor sport De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. Deze richtlijn bevat Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2016 bekend gemaakt In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de correctiefactor, die wordt Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet bevat een Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens WEVAB bepalen naar tijdstip verkoop Een bijzondere bepaling in de Wet IB is de landbouwvrijstelling. Door deze vrijstelling behoort de Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer Na een moeizaam verlopen behandeling in de Tweede Kamer zijn de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Overgang VAR naar modelovereenkomsten De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet hoe de overgang van