Home  »  Nieuws

Nieuws

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de Nieuw modelkoopcontract woningen De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het Vorming voorziening In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als Premieheffing tijdens onbetaald verlof In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie Geen laag tarief voor parkeren In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark Verplicht privévermogen Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk Kamervragen heffingskortingen buitenlanders Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting Vergoeding deelname medicijnonderzoek Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze Verbouw kantoorpand tot woning Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het Planningsbrief ministerie van Financiën De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer Belemmeringsverbod Waadi De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en Verrekening van verliezen Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het Asbestsanering monumentenpand Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand Overtreding geheimhoudingsbeding De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018 Tarieven box 1
Inkomen van
tot
Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-gerechtigd

€ 0
Wijzigingen inkomstenbelasting Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000