Home  »  Nieuws

Nieuws

Kamervragen complexiteit belastingstelsel De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en Btw uit andere EU-landen terugvragen Ondernemers, die in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat Overgang van VAR naar DBA In antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de invoering van de Wet deregulering beoordeling Minimumloon per 1 juli omhoog Het wettelijk minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast aan de stijging van de contractlonen. Op die Wet aanpak schijnconstructies Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden.
Doelstelling WASDe
Sparen in het buitenland Partijen die in Nederland spaarproducten aanbieden aan particulieren hebben daarvoor een vergunning nodig Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar De rente en de kosten van een eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Dat geldt niet voor een koersverlies dat Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling De Successiewet kent een verhoging van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. Deze Aftrek fictieve personeelskosten De Wet op de vennootschapsbelasting kent voor algemeen nut beogende instellingen en voor sociaal belang Aanpassingen minimumloon Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per dag, per week of per maand. De hoogte van het minimumloon Aanpassingen in Wet werk en zekerheid In overleg met werkgevers en werknemers is besloten om de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt Wetsvoorstel Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft op 12 april het wetsvoorstel Autobrief II aangenomen. Dit wetsvoorstel omvat Boete inkeerregeling gaat omhoog per 1 juli 2016 De Belastingdienst kan het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting bestraffen met het opleggen Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband Kwijtscheldingswinst terbeschikkingstelling Het aanhouden van een vordering op een BV, waarin de geldverstrekker een aanmerkelijk belang heeft, valt Verplicht ondernemingsvermogen Zolang hij met zijn keuze de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt heeft een ondernemer de keuze Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met Geen cassatie hofuitspraak toepassen afroommethode De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen