Home  »  Nieuws

Nieuws

De kapitaalrekening van de ondernemer Voor veel ondernemers is de term kapitaalrekening een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt de kapitaalrekening Bezwaar tegen aangifte bpm Bij de registratie van een auto in Nederland moet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) Voorbelasting op kosten voor pensioenfonds De afnemer van goederen en diensten heeft recht op aftrek van de omzetbelasting die hem daarbij door Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de Bestelauto ondanks stank niet alleen geschikt voor goederenvervoer De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffingen op aan een BV in verband met het Nagelaten bedrijf niet voortgezet Erfgenamen en legatarissen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen voor zover de Nieuwe loonbelasting- en premietabellen per 1 april 2016 De staatssecretaris van Financiën heeft nieuwe loonbelasting- en premietabellen vastgesteld. Deze Ontbinding arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag werknemer Verwijtbaar gedrag van een werknemer kan een aanleiding vormen voor ontslag. Dat verwijtbare gedrag hoeft Eindoordeel Hoge Raad over 150-kmgrens in 30%-regeling Het Hof van Justitie EU heeft in 2015 prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de 150-kmgrens in de Kortingsregeling 30%-regeling niet discriminerend Voor uit het buitenland afkomstige werknemers, die beschikken over een op de Nederlandse markt schaarse Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap? Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder? Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap moet 15% dividendbelasting worden Reactie staatssecretaris Financiën over box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet waarom hij de Schadeclaims oude vakantiedagen Het Hof van Justitie EU heeft in 2009 geoordeeld dat de door Nederland gehanteerde beperkte opbouw van Btw-vrijstelling watersport is niet correct Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een nationale wettelijke regeling, die in afwijking Naheffing privégebruik tweede auto van de zaak Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer geldt de wettelijke fictie dat de Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door een van de partijen of met wederzijds Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon Einde terbeschikkingstelling De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang Terbeschikkingstelling wordt onderneming De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking