Home  »  Nieuws

Nieuws

Afroommethode als geen vergelijkbaar loon kan worden gevonden De gebruikelijkloonregeling geldt voor aandeelhouders die werken voor een vennootschap waarin zij een Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering De waarde van verhuurde onroerende zaken, die in box 3 van de Wet IB 2001 vallen, moet worden gesteld op Schadevergoeding wegens beëindiging loonsanctie Werkgevers zijn verplicht om het loon van werknemers tijdens ziekte door te betalen. Deze Ministerie introduceert regelhulp premiekortingen Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zijn de Te lang gewerkt aan re-integratie in eigen functie Werkgevers zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon van de Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht? De vermogensrendementsheffing van box 3 is door de wetgever aangemerkt als een inkomstenbelasting. Als Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid De Wet werk en zekerheid heeft een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Een van deze Einde 30%-regeling door periode tussen dienstbetrekkingen Volgens de Hoge Raad is de 30%-regeling terecht beëindigd wanneer tussen twee dienstbetrekkingen in meer Verband koopsom en waarde onroerende zaak Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning Einde fictieve dienstbetrekking commissaris Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst ZelfstandigenaftrekEen ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Subsidieregeling Jonge Landbouwers In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de Arbeidsconflict tijdens re-integratie Na bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon' In verband met een voorgenomen herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft het Niet voldaan aan verlaagd urencriterium Om recht te hebben op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat per 1 mei 2016 verdwijnen. Het gebruik van de VAR was een doorn Bijtelling privégebruik voor dga die over sleutels van auto kon beschikken Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer gaat de wet ervan uit dat de auto Transitievergoeding bij beëindiging doorstart Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 juli 2015 dat een werkgever Afroommethode niet van toepassing Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt moet voor zijn werkzaamheden Wetsvoorstel Autobrief II ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II