Home  »  Nieuws

Nieuws

Hof straft willekeurige toepassing afroommethode af De gebruikelijkloonregeling blijft aanleiding geven tot procedures. Deze regeling geldt voor Verzoek teruggaaf omzetbelasting Op verzoek wordt teruggaaf verleend van in rekening gebrachte omzetbelasting als de vergoeding voor een Afschrijven productie- en ammoniakrechten De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen Sanctie op beheersdaden commanditaire vennoot Een commanditaire vennootschap (CV) kent twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel waardoor de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat en eerder wordt Verkrijgingsprijs aandelen BV Een melkveehouder bracht zijn aandeel in de onderneming geruisloos in een BV in. In de inbrengverklaring Waardering maatschapsaandelen Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een nalatenschap. Bij de vaststelling van de waarde van een Aftrek hypotheekrente buitenlander De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak te doen over een aantal vragen. De Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV Een van de belastingen die gemeenten volgens de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is Aanpassing wetsvoorstel invoering BGL In aansluiting op de aankondiging per brief heeft de staatssecretaris van Financiën een nota van Bedrijfsbeëindiging of overgang onderneming? Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die de overdragende ondernemer Regeling UWV ontslagprocedure De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op Ontslagregeling De Wet Werk en Zekerheid bevat de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2015 iets hoger Het wettelijk minimumloon en de uitkeringen uit de sociale zekerheid zijn gekoppeld aan de gemiddelde Toepassing onderwijsvrijstelling Volgens Hof Den Haag is de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting van toepassing op een ondernemer Gevolgen wisseling van auto van de zaak Het blijft kennelijk lastig om in te zien wat de gevolgen zijn voor de bijtelling wegens privégebruik bij Wisseling auto van de zaak en bijtelling privégebruik Het blijft kennelijk lastig om in te zien wat de gevolgen zijn van het intrekken van een verklaring geen Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft na verbreken fiscale eenheid De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor