Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen terugwerkende kracht voor onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor navorderingsaanslagen Voortgang Belastingplan 2016 Tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 is uitgebreid gesproken over de invulling Optimaliseer uw oudedagsinkomen Veel mensen hebben geen idee hoe hoog hun pensioeninkomen zal zijn. Misschien is nu de tijd gekomen om Optimaliseer uw giftenaftrek Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw giften moeten wel meer bedragen Bespaar belasting in box 3 Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat Erfbelasting besparen door een testament Een goed testament kan helpen om bij overlijden belasting te besparen. Soms wordt gekozen voor het Bespaar erfbelasting door schenking aan uw kinderen Tijdig schenken aan uw kinderen kan in de toekomst erfbelasting besparen en dus een voordelige manier van Wat te doen met uw hypotheek? Vervroegd aflossenDe lage rente die banken momenteel vergoeden op spaartegoeden kan een aanleiding zijn Overweeg om dividend uit te keren Denk eens aan het uitkeren van dividend door de BV in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat Is uw lening aan de BV zakelijk? Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de BV Optimaliseer de werkkostenregeling De werkkostenregeling is de manier waarop fiscaal met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel moet Auto van de zaak Er hoeft geen bijtelling bij het loon plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat hij niet meer Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden bevatten vaak een bepaling over Geen boekverlies op woning bij overgang naar privé Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2013 volgt dat bij de start van een onderneming vanuit het Onvoorzien emigratielek aanmerkelijk belang wordt ook gedicht Het wetsvoorstel Belastingplan 2016 bevat een voorstel om het zogenaamde emigratielek voor Werkzaamheden in buitenland tijdens onbetaald verlof De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak over welke wetgeving op het gebied Wetsvoorstel aanpassing regime fiscale eenheid Het Hof van Justitie EU heeft in 2014 in drie procedures gezegd dat het regime van de fiscale eenheid in Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies Hypotheeknormen 2016 bekend De ministers van Wonen en Rijksdienst en van Financiën hebben de hypotheeknormen voor 2016 bekend Parlementaire behandeling Belastingplan 2016 Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 in de Tweede Kamer hebben twee onderwerpen veel aandacht