Home  »  Nieuws

Nieuws

Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst Leeftijdsbeperking onbegrensde aftrek studiekosten De uitgaven die iemand doet voor een opleiding kunnen voor aftrek in aanmerking komen. De uitgaven moeten Uitstel afschaffing VAR tot 1 april 2016 Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, dat de afschaffing van de VAR regelt, heeft 150-kmgrens in 30%-regeling blijft overeind Volgens de Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad blijft de 150-kmgrens in de 30%-regeling overeind. Sierviskwekerij is landbouwbedrijf Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een sierviskwekerij een landbouwbedrijf. Dat heeft tot gevolg dat de Versoepeling bandbreedte-eis premie kapitaalverzekeringen Voor de uitkering uit bepaalde kapitaalverzekeringen gelden vrijstellingen in box 1. Deze vrijstellingen Rapport onderzoek zzp'ers naar Tweede Kamer Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek naar zzp’ers uit laten voeren. De minister van Tweede Kamer wil werkelijk rendement belasten in box 3 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om in box 3 van de Informatiebeschikking en omkering bewijslast Met ingang van 1 juli 2011 is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. De wijzigingen hebben Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat arbeidsrechtelijke beperkingen voor het BTW op oninbare vorderingen Als u diensten of goederen op rekening levert, moet u de btw die u in rekening brengt na afloop van het Beperkte mogelijkheden herinvesteringsreserve na gedeeltelijke staking De belastingheffing over de boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel Voortgang afschaffing VAR De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot afschaffen Verhuur garageboxen De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger Bij iemands overlijden moet erfbelasting betaald worden door de erfgenamen over hun aandeel in de Acupunctuur valt onder vrijstelling medische prestaties Volgens Hof Den Bosch vallen acupunctuurbehandelingen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor Nederlandse staat moet schade vakantiedagenregeling vergoeden De Hoge Raad heeft de Nederlandse staat veroordeeld tot betaling van schadevergoeding omdat de staat te Ook Hoge Raad vindt iPad een computer De vraag of een iPad als een computer of als een telefoon moet worden aangemerkt voor de loonbelasting is Belastingplan 2016 Het Belastingplan 2016 bestaat zoals te doen gebruikelijk uit meerdere wetsvoorstellen. Het eigenlijke Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning Eenmalig geldt een verhoogde vrijstelling voor schenkingen die ouders doen aan kinderen tussen 18 en 40