Home  »  Nieuws

Nieuws

Vpb-plicht overheidsondernemingen Per 1 januari 2016 worden door de overheid gedreven ondernemingen in beginsel belastingplichtig voor de Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen mits deze niet in Wet tegemoetkomingen loondomein De premiekortingen moeten het aantrekkelijker maken om mensen met een kwetsbare positie op de Eigen woning In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken:
Vereenvoudiging informatieplicht
Emigratie aanmerkelijkbelanghouder Op de waardeaangroei van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen rust een belastingclaim. Die claim Herziening box 3 Het kabinet wil de regeling van belastingheffing in box 3 aanpassen per 1 januari 2017. De systematiek Heffingskortingen Algemene heffingskortingDe algemene heffingskorting bedraagt in 2016 maximaal € 2.230. Zodra het inkomen Tarieven IB en LB Het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat van 42% in 2015 omlaag Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger Op 17 augustus 2015 is een Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen in werking Kinderopvangtoeslag 2016 hoger De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven Instemming met beëindiging dienstverband Bij de beantwoording van de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft willen Kamervragen ontwijken transitievergoeding Naar aanleiding van berichten in de media zijn Kamervragen aan de minister van Sociale zaken en Niet afgedragen dividendbelasting De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1981 beslist dat een werknemer de niet ingehouden en afgedragen Onjuiste informatie in cv reden voor ontslag Een werkgever was niet tevreden over de wijze waarop een nieuwe werkneemster haar functie uitoefende. Dat Aansprakelijkheid volgens Invorderingswet De Invorderingswet bevat een specifieke bepaling waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van de Terugbetalingsregeling studiekosten Een werkgever kan met een werknemer afspraken maken over terugbetaling van door de werkgever betaalde Eigen woning en verblijf in buitenland De regeling voor de eigen woning in de inkomstenbelasting blijft van kracht wanneer de woning tijdens een Onderhoudsverplichtingen ex-samenwoners In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiën in op het onderscheid in Beperkte mogelijkheid voor kantonrechter om ontslagvergoeding toe te kennen De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden. Er moet een redelijke Ontbinding via kantonrechter Wanneer de kantonrechter in een procedure een arbeidsovereenkomst ontbindt, moet hij volgens de wet