Home  »  Nieuws

Nieuws

Aflossing schuld of verstrekking lening? Een dga had een schuld in rekening-courant aan zijn BV. In 2009 ontving de dga een uitkering uit een Wijzigingen in WW per 1 juli 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer Ontslag als statutair bestuurder; voortzetting dienstverband De statutaire bestuurder van een BV kan eenzijdig zijn functie neerleggen. Dat wil zeggen dat aanvaarding Terbeschikkingstelling gaat over in onderneming Het resultaat uit een werkzaamheid wordt bepaald op dezelfde manier als winst uit onderneming. Bij het Achteraf geboekte bijdrage privégebruik De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt Vordering op onderneming vroegere medevennoot In bepaalde gevallen worden de voordelen uit een vordering op een ondernemer tot de winst gerekend. De Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen. De doelstelling is Kamervragen autobelastingen hybride auto Naar aanleiding van berichten dat een hybride versie van de nieuwe Volvo XC90 in aanmerking zou komen Waardering verhuurde woningen in box 3 De Hoge Raad heeft in april 2015 een arrest gewezen over de waarde van verhuurde woningen in box 3 van de Hoge ontslagvergoeding ondanks kort dienstverband Een werkgever diende een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Het Hof straft willekeurige toepassing afroommethode af De gebruikelijkloonregeling blijft aanleiding geven tot procedures. Deze regeling geldt voor Verzoek teruggaaf omzetbelasting Op verzoek wordt teruggaaf verleend van in rekening gebrachte omzetbelasting als de vergoeding voor een Afschrijven productie- en ammoniakrechten De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen Sanctie op beheersdaden commanditaire vennoot Een commanditaire vennootschap (CV) kent twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel waardoor de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat en eerder wordt Verkrijgingsprijs aandelen BV Een melkveehouder bracht zijn aandeel in de onderneming geruisloos in een BV in. In de inbrengverklaring Waardering maatschapsaandelen Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een nalatenschap. Bij de vaststelling van de waarde van een Aftrek hypotheekrente buitenlander De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak te doen over een aantal vragen. De