Home  »  Nieuws

Nieuws

Alternatief voor beschikking geen loonheffing? Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen in behandeling. De Eigenwoningregeling en detachering De eigen woning van iemand die door zijn werkgever wordt uitgezonden naar het buitenland blijft onder Ontbindingsverzoek werknemer na intrekking eerder werkgeversverzoek Een werkgever trok een door hem ingediend verzoek om ontbinding in omdat de kantonrechter een hoge Aftrek kosten buitenlands monumentenpand De Wet IB 2001 bevat een regeling voor de aftrek van de kosten van een monumentenpand. Voorwaarde voor de Beoordeling re-integratieverplichtingen Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op doorbetaling van ten Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun Paraplufinanciering Wanneer een moedervennootschap zich garant stelt voor schulden van haar dochtervennootschappen, moet dat Kinderopvangkosten geen uitgaven voor extra gezinshulp Volgens de Hoge Raad zijn kosten van een kinderdagverblijf niet aftrekbaar als zorgkosten wanneer de Verlengde proeftijd te laat overeengekomen Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen en wel bij Voorlopig geen laag btw-tarief voor digitale krant De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op een motie om het verlaagde btw-tarief Kamerbrief loondoorbetalingsplicht Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie van zieke werknemers maken deel uit van de verplichtingen Gewijzigd besluit lijfrenten en periodieke uitkeringen De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en periodieke uitkeringen uit 2012 Belastingdienst maakt naam tipgever niet bekend De Belastingdienst sloot een overeenkomst met een tipgever die informatie had over buitenlandse Duur van werkzaamheid Een werkzaamheid die bestaat uit de bouw van een appartementencomplex met de bedoeling deze te verkopen Onterechte aansprakelijkstelling inlener Volgens de Invorderingwet kunnen anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk worden gesteld voor de WOZ-beschikking 2015 Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning is niet alleen van Teruggaaf BPM Bij de uitvoer van een auto uit Nederland wordt op verzoek de resterende BPM teruggegeven. Bij de Geen fiscale eenheid zustermaatschappijen In juni 2014 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving van de fiscale Beheer vakantiewoningen geen onderneming De inkomstenbelasting kent een rangorderegeling om te bepalen hoe een bepaald voordeel als belastbaar Einde dienstverband door opzegging of door vroegpensioen? In verband met slechte bedrijfsresultaten vroeg een werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning voor