Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV Een van de belastingen die gemeenten volgens de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is Aanpassing wetsvoorstel invoering BGL In aansluiting op de aankondiging per brief heeft de staatssecretaris van Financiën een nota van Bedrijfsbeëindiging of overgang onderneming? Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die de overdragende ondernemer Regeling UWV ontslagprocedure De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op Ontslagregeling De Wet Werk en Zekerheid bevat de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2015 iets hoger Het wettelijk minimumloon en de uitkeringen uit de sociale zekerheid zijn gekoppeld aan de gemiddelde Toepassing onderwijsvrijstelling Volgens Hof Den Haag is de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting van toepassing op een ondernemer Gevolgen wisseling van auto van de zaak Het blijft kennelijk lastig om in te zien wat de gevolgen zijn voor de bijtelling wegens privégebruik bij Wisseling auto van de zaak en bijtelling privégebruik Het blijft kennelijk lastig om in te zien wat de gevolgen zijn van het intrekken van een verklaring geen Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft na verbreken fiscale eenheid De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor Door verkoper gebruikte auto niet meer nieuw De Hoge Raad heeft in een aantal arresten aangegeven op welke manier bepaald kan worden of een auto nieuw Vergoeding lid stembureau is geen vrijwilligersvergoeding Een vrijwilliger is een persoon die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een instantie die niet Is een document waarop prijs en omzetbelasting staan een factuur? In gevallen waarin volgens de Wet op de Omzetbelasting een factuur moet worden uitgereikt, wordt de Volgens AG is iPad een computer Onder de oude regeling in de loonbelasting voor vergoeding van kosten was het onderscheid tussen Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van Staatssecretaris presenteert alternatief voor beschikking geen loonheffingen Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de beschikking geen loonheffingen (wetsvoorstel Werknemer krijgt meer recht op flexibel werken De Eerste Kamer heeft een voorstel om de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd te Nieuwe leningfondsen voor mkb In een brief aan de Tweede Kamer deelt de minister van Economische Zaken mee dat er twee leningfondsen Eerste Kamer neemt wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve aan Het wetsvoorstel ter invoering van een compartimenteringsreserve in de vennootschapsbelasting is door de