Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen toepassing oude landbouwvrijstelling De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de Toezegging uitzondering compartimentering Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in Stapeling van forfaits bij verhuurde woning in box 3 De heffing van inkomstenbelasting over de inkomsten uit sparen en beleggen vindt op forfaitaire wijze Uit schenking betaalde rente aftrekbaar Betaalde rente die betrekking heeft op een schuld ter financiering van een eigen woning is aftrekbaar. Beherend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden CV Een beherend vennoot van een CV is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Dat geldt Toepassing laag tarief onderhoud woningen vervalt per 1 juli a.s. De tijdelijke toepassing van het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van Gebruik camerabeelden voor controle privégebruik auto is toegestaan Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Volgens dit Belastingdienst wil onterecht betaalde toeslagen uit buitenland terugvorderen De staatssecretaris van Financiën heeft in de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst aandacht besteed Tussentijdse beëindiging 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor belastingvrije vergoeding van kosten van huisvesting Heffing BZM De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum Lening onzakelijk geworden door handelen schuldeiser Een lening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico loopt dat Sociaal plan geen VUT-regeling Een inhoudingsplichtige kan de Belastingdienst vragen of een bepaalde regeling is aan te merken als een Kosten jachtrecht geen uitdeling aan dga Alleen zakelijke uitgaven komen ten laste van de winst van een onderneming. Wanneer een BV uitgaven doet Overname parkeerkaartje De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat het overnemen van een parkeerkaartje kan leiden tot EC wil automatische uitwisseling rulings De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd voor een Tax Transparency Package. De bedoeling Depotstelsel komt er definitief niet Volgens een bericht op de website van de Belastingdienst komt het depotstelsel er niet. Dat betekent dat Geen fictieve erfrechtelijke verkrijging De Successiewet 1956 regelt de belastingheffing over schenkingen en nalatenschappen. Deze wet bevat een Uitzenden van zorgpersoneel De btw-richtlijn van de EU bevat een vrijstelling voor diensten en leveringen van goederen die Kamer wil Europese vennootschapsbelasting De Tweede Kamer heeft in een debat over de internationale fiscale praktijk een aantal moties aangenomen.