Home  »  Nieuws

Nieuws

Dwangsom voor inspecteur De Belastingdienst moet binnen zes weken beslissen op ingediende bezwaarschriften. De termijn van zes Winstuitdeling van BV aan dga De directeur en enig aandeelhouder (dga) van een BV had geld geleend van zijn BV. De geldlening was Btw-richtlijn staat verlaagd tarief op e-boeken niet toe Volgens de Europese btw-richtlijn mogen de lidstaten van de EU één of twee verlaagde btw-tarieven Faillissement vof Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt de faillietverklaring van een vennootschap onder firma Bewijs voor bescheiden privégebruik Om een bijtelling bij zijn inkomen te voorkomen moet een werknemer met een auto van de zaak overtuigend Aangifte inkomstenbelasting 2014 De jaarlijkse aangiftecampagne voor de inkomstenbelasting is inmiddels gestart. De vooraf ingevulde Kamerbrief WGA en ZW In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat de Tijdelijke goedkeuring niet herrekenen bij iets eerdere pensioeningangsdatum De pensioenrichtleeftijd bedraagt momenteel 67 jaar. In een pensioenregeling mag een eerdere Minister van Sociale Zaken komt met verzachting invoering transitievergoeding Op grond van de Wet Werk en Zekerheid heeft een werknemer met ingang van 1 juli 2015 bij ontslag recht op 150 km-grens in 30%-regeling blijft overeind De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Wanneer zij aan Kabinet geen voorstander flexibele AOW De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitkomsten van een onderzoek naar de Alternatief voor beschikking geen loonheffing? Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen in behandeling. De Eigenwoningregeling en detachering De eigen woning van iemand die door zijn werkgever wordt uitgezonden naar het buitenland blijft onder Ontbindingsverzoek werknemer na intrekking eerder werkgeversverzoek Een werkgever trok een door hem ingediend verzoek om ontbinding in omdat de kantonrechter een hoge Aftrek kosten buitenlands monumentenpand De Wet IB 2001 bevat een regeling voor de aftrek van de kosten van een monumentenpand. Voorwaarde voor de Beoordeling re-integratieverplichtingen Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op doorbetaling van ten Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun Paraplufinanciering Wanneer een moedervennootschap zich garant stelt voor schulden van haar dochtervennootschappen, moet dat Kinderopvangkosten geen uitgaven voor extra gezinshulp Volgens de Hoge Raad zijn kosten van een kinderdagverblijf niet aftrekbaar als zorgkosten wanneer de Verlengde proeftijd te laat overeengekomen Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen en wel bij