Home  »  Nieuws

Nieuws

Beoordeling re-integratieverplichtingen Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op doorbetaling van ten Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun Paraplufinanciering Wanneer een moedervennootschap zich garant stelt voor schulden van haar dochtervennootschappen, moet dat Kinderopvangkosten geen uitgaven voor extra gezinshulp Volgens de Hoge Raad zijn kosten van een kinderdagverblijf niet aftrekbaar als zorgkosten wanneer de Verlengde proeftijd te laat overeengekomen Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen en wel bij Voorlopig geen laag btw-tarief voor digitale krant De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op een motie om het verlaagde btw-tarief Kamerbrief loondoorbetalingsplicht Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie van zieke werknemers maken deel uit van de verplichtingen Gewijzigd besluit lijfrenten en periodieke uitkeringen De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en periodieke uitkeringen uit 2012 Belastingdienst maakt naam tipgever niet bekend De Belastingdienst sloot een overeenkomst met een tipgever die informatie had over buitenlandse Duur van werkzaamheid Een werkzaamheid die bestaat uit de bouw van een appartementencomplex met de bedoeling deze te verkopen Onterechte aansprakelijkstelling inlener Volgens de Invorderingwet kunnen anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk worden gesteld voor de WOZ-beschikking 2015 Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning is niet alleen van Teruggaaf BPM Bij de uitvoer van een auto uit Nederland wordt op verzoek de resterende BPM teruggegeven. Bij de Geen fiscale eenheid zustermaatschappijen In juni 2014 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving van de fiscale Beheer vakantiewoningen geen onderneming De inkomstenbelasting kent een rangorderegeling om te bepalen hoe een bepaald voordeel als belastbaar Einde dienstverband door opzegging of door vroegpensioen? In verband met slechte bedrijfsresultaten vroeg een werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning voor Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantie De enige werknemer en directeur van een BV werd op staande voet ontslagen omdat hij ondanks een geweigerd Toelichting voorlopige aanslagen IB De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven over de RDA blijft in 2015 op 60% De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) Aanpassing besluit fiscale eenheid Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam