Home  »  Nieuws

Nieuws

Waardering verpachte grond Bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting moeten worden aangegeven voor de waarde in het economische Parkeren of laden en lossen? Een van de mogelijke gemeentelijke heffingen is de parkeerbelasting. De Gemeentewet omschrijft parkeren Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomst Volgens de Hoge Raad kan de zogenaamde ketenbepaling in het arbeidsrecht niet worden omzeild door een Voorwaardelijke vergoeding privégebruik auto Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt die ook privé gebruikt mag worden, Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de premiekortingsregeling voor Wijzigingen arbeidsrecht Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Premies werknemersverzekeringen 2015 Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de Wijzigingen loonbelasting Per 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting.
80%-regeling voor afkoop
Investeringsaftrek 2015 De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Wijzigingen IB 2015 Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.
Tarieven box
Vooraf ingevulde aangifte voor 1 mei 2015 indienen De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over 2014 staat vanaf 1 maart 2015 klaar. Anders dan in Regime fiscale eenheid wordt aangepast Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam Uitkoopsom medevennoot niet in een keer ten laste van winst In een procedure over de uitkoop van een vennoot en de aan de uittreder betaalde goodwill ging het over Modernisering verlof en arbeidstijden De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden aangenomen. Kamervragen wijzigingen pensioengebied De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de wijzigingen op pensioengebied beantwoord. Het Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de wet hypotheekrenteaftrek voor een eigen woning niet toestaat Belastingplan 2015 aangenomen De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een Verwijtbaar werkloos Wil een werknemer na beëindiging van zijn dienstbetrekking recht hebben op een WW-uitkering, dan mag hij Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 2015 Een ouder die gescheiden is en kinderalimentatie betaalt, krijgt onder voorwaarden geld terug van de Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012 Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven €