Home  »  Nieuws

Nieuws

Werkkostenregeling De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Maatregelen eigen woning Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van Tarieven IB en LB Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar Belastingplan 2015 Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar Afvalstoffenbelasting In het Belastingplan 2014 is de afvalstoffenbelasting heringevoerd per 1 april 2014 in de vorm van een Personeelsleningen De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat hij de fiscale behandeling van de Een bankrekeningnummer Vooruitlopend op de indiening van het Belastingplan 2015 was al duidelijk gemaakt dat de Belasting- en invorderingsrente Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU moet, wanneer een lidstaat belasting in strijd met het Energiebelasting Als gevolg van het arrest Fuchs van het Hof van Justitie EU zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een Tweede Kamer akkoord met afschaffing product- en bedrijfschappen Het wetsvoorstel om de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 op te heffen is aangenomen door de Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze Subsidie voor duurzame inzetbaarheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan Kamerbrief over Wet minimumloon In de afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat de Wet minimumloon (Wml) niet is toegesneden op de Onzakelijke lening Aan de lange reeks jurisprudentie over de zogenaamde onzakelijke lening heeft Hof Arnhem onlangs een Geen 30%-regeling voor werknemer die als student in Nederland woonde Een vergoeding die een werkgever voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst Aftrap voor nationale pensioendialoog De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe website gelanceerd: EU pleit voor lagere belasting op arbeid De ministers van Financiën van de Eurogroep pleiten voor een lagere belasting op arbeid. Die zou Teruggaaf btw uit ander EU-land In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Vorderingen binnen samenwerkingsverband Een echtpaar dreef met hun zoon een onderneming in maatschapsverband. De drie maten van een maatschap