Home  »  Nieuws

Nieuws

Gebruikelijk loon De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner Heffingskortingen Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan Versnelde invordering toeslagen De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden Aftrek buitenlandse boete Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor Werkkostenregeling De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Maatregelen eigen woning Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van Tarieven IB en LB Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar Belastingplan 2015 Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar Afvalstoffenbelasting In het Belastingplan 2014 is de afvalstoffenbelasting heringevoerd per 1 april 2014 in de vorm van een Personeelsleningen De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat hij de fiscale behandeling van de Een bankrekeningnummer Vooruitlopend op de indiening van het Belastingplan 2015 was al duidelijk gemaakt dat de Belasting- en invorderingsrente Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU moet, wanneer een lidstaat belasting in strijd met het Energiebelasting Als gevolg van het arrest Fuchs van het Hof van Justitie EU zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een Tweede Kamer akkoord met afschaffing product- en bedrijfschappen Het wetsvoorstel om de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 op te heffen is aangenomen door de Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze Subsidie voor duurzame inzetbaarheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan Kamerbrief over Wet minimumloon In de afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat de Wet minimumloon (Wml) niet is toegesneden op de Onzakelijke lening Aan de lange reeks jurisprudentie over de zogenaamde onzakelijke lening heeft Hof Arnhem onlangs een