Home  »  Nieuws

Nieuws

Einde terbeschikkingstelling De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang Uitbreiding afvalstoffenheffing aangekondigd Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting weer ingevoerd voor stortafval. De beoogde opbrengst van de Kabinet ziet af van invoering winstbox De zogenaamde winstbox komt er niet. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat Aanpassingen werkkostenregeling aangekondigd Met ingang van 2015 wordt de werkkostenregeling aangepast. Vooruitlopend op het Belastingplan 2015 heeft Arbeidsovereenkomst ontbonden wegens houding werknemer De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever een arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een Ontslag tijdens proeftijd Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is bedoeld om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014 De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van Belastingheffing bovenmatige vertrekvergoeding Op 1 januari 2009 is in de loonbelasting een pseudo-eindheffing ingevoerd voor excessieve Vergoeding nalaten werkzaamheden Een bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap sloot met zijn werkgeefster in april 2007 een Gebruik fax niet tevoren kenbaar gemaakt De Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor dat de rechtbank processtukken verzendt per brief. In de wet Regeling fiscale eenheid in strijd met Europees recht Door de vorming van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt belasting geheven over het Verzamelwet Pensioenen 2014 De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het tweede Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen De Eerste Kamer heeft de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er Wijziging fiscale uitvoeringsregelingen De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. De meeste Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing De Gemeentewet bepaalt dat gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te Premiedifferentiatie Voor de heffing van werknemersverzekeringen bestaat een lage sectorpremie voor het agrarische bedrijf. De Geen vast middelpunt aanwezig Een zelfstandige ondernemer werkte in het jaar 2009 gedurende 72 dagen in India. Hij verrichtte Onvoldoende bewijs voor opzet Een BV verwerkte in haar administratie van het jaar 2008 een factuur met een totaalbedrag van € 95.200 Wettelijke rente wegens te late vergoeding heffingsrente Wanneer de Belastingdienst te laat besluit om heffingsrente (nu: belastingrente) te vergoeden is sprake