Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen 30%-regeling voor werknemer die als student in Nederland woonde Een vergoeding die een werkgever voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst Aftrap voor nationale pensioendialoog De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe website gelanceerd: EU pleit voor lagere belasting op arbeid De ministers van Financiën van de Eurogroep pleiten voor een lagere belasting op arbeid. Die zou Teruggaaf btw uit ander EU-land In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Vorderingen binnen samenwerkingsverband Een echtpaar dreef met hun zoon een onderneming in maatschapsverband. De drie maten van een maatschap Subsidie voor plannen ter vermindering ammoniakuitstoot De staatssecretaris van Economische Zaken stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor vernieuwende plannen om de Voorstel invoering dwangakkoord buiten faillissement Waar voor particulieren de mogelijkheid bestaat om met de schuldsaneringsregeling een faillissement te Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot De Russische boycot van producten uit de EU is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die Vergoeding deskundigenrapport Bij een bezwaar- of beroepprocedure kan gevraagd worden om een vergoeding voor gemaakte kosten. Het gaat Nieuw besluit onderwijsvrijstelling De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de toepassing van de Herziening na overgang algemeenheid van goederen De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de Omzetting huurschuld in lening Bij een geldlening tussen gelieerde partijen wordt voor de fiscale winstberekening uitgegaan van een Pseudo-eindheffing hoog loon Eén van de maatregelen om het begrotingstekort terug te brengen is de invoering van de tijdelijke Geen MKB-winstvrijstelling voor dga IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. Achterwaartse verliesverrekening De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse Overname exploitatie onderneming Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of een ondernemer zijn onderneming had Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband De leaseregeling van een werkgever bevatte een bepaling waardoor bij einde dienstverband de werknemer Aanvullend actieplan mkb-financiering In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet maatregelen om het eigen Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van