Home  »  Nieuws

Nieuws

Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing De Gemeentewet bepaalt dat gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te Premiedifferentiatie Voor de heffing van werknemersverzekeringen bestaat een lage sectorpremie voor het agrarische bedrijf. De Geen vast middelpunt aanwezig Een zelfstandige ondernemer werkte in het jaar 2009 gedurende 72 dagen in India. Hij verrichtte Onvoldoende bewijs voor opzet Een BV verwerkte in haar administratie van het jaar 2008 een factuur met een totaalbedrag van € 95.200 Wettelijke rente wegens te late vergoeding heffingsrente Wanneer de Belastingdienst te laat besluit om heffingsrente (nu: belastingrente) te vergoeden is sprake Realisatie verkoopopbrengst landbouwgrond Een agrarisch ondernemer verkocht in 1997 landbouwgrond onder de voorwaarde dat de agrarische bestemming Herziening aftrek voorbelasting bij leegstand pand Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers aan hen in Maatschap operatieassistenten en anesthesiemedewerkers verricht vrijgestelde prestaties De diensten van een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vallen onder de Verrekening belastingkorting verlies box 2 Inkomen uit een aanmerkelijk belang is belast in box 2 van de Inkomstenbelasting. Wanneer een Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard Volgens een arrest van de Hoge Raad van 11 april 2014 moet een bezwaar of beroep niet-ontvankelijk worden Nadere toelichting uitstel kostendelersnorm AOW In de aanbiedingsbrief van de Nota naar aanleiding van het Verslag van het wetsvoorstel dat de twee Kamerbrief zzp'ers en VAR In vervolg op een overleg met de Tweede Kamer over de situatie van zzp’ers en de verklaring Hofuitspraak naheffingsaanslag omzetbelasting onvoldoende gemotiveerd Een ondernemer die zich bezig hield met de verkoop van mobiele telefoons en telefoonabonnementen betaalde Cultuurgrondvrijstelling voor zorgboerderij Bij de waardebepaling van onroerende zaken voor de Wet WOZ blijft de waarde van bedrijfsmatig Agenda staatssecretaris van Financiën De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de agenda voor de Nota van wijziging Fiscale Verzamelwet 2014 De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Fiscale Werktuigenvrijstelling niet van toepassing bij tankterminal De waardering van andere onroerende zaken dan woningen kan ingewikkeld zijn. Zo geldt er een vrijstelling Risico-opslag op zakelijke rente Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door die ter beschikking te stellen aan een vennootschap Wet Werk en Zekerheid aangenomen! De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. De Wet Werk en Verhuur werkkamer aan eigen BV Volgens de Hoge Raad kwalificeert de verhuur van een werkkamer in de woning van de dga aan zijn BV als