Home  »  Nieuws

Nieuws

Samenwonen en AOW De uitkering van een samenwonende AOW-gerechtigde bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon. Een Evaluatie accijnsverhoging diesel en LPG De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die verband houden met de evaluatie van de Minimumloon per 1 juli 2014 Per 1 juli 2014 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast. De stijging bedraagt 0,65%. Geen bijtelling, wel eigen bijdrage Volgens de wettelijke regeling van de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak komt een Herinvesteringsreserve en ruilarresten Er is geen ruimte voor toepassing van de ruilarresten wanneer een belastingplichtige in beginsel een Moment van belangwijziging De belastingheffing over de winst die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel Wetsvoorstellen pensioenhervorming aangenomen De versobering van de fiscale faciliteiten voor de opbouw van pensioen gaat door. De Eerste Kamer heeft Tijdstip van herinvesteren De Hoge Raad heeft zich in een reeks arresten uitgelaten over de toepassing van de herinvesteringsreserve Stelselwijziging in verband met landbouwvrijstelling De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardeverandering van grond binnen een landbouwbedrijf is Brede agenda Belastingdienst De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij rapporteert Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een ingrijpende manier van beëindiging van een dienstbetrekking. Daarom Verlies schaarse deskundigheid Tijdens de looptijd van de 30%-regeling mag de buitenlandse werknemer van baan wisselen. Wel dienen de Wet op Elektronisch Zakendoen komt later dit jaar De minister van Economische Zaken heeft in 2013 toegezegd dat hij in het eerste kwartaal van 2014 een Aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur De Belastingdienst stelde de voormalige bestuurder van een BV aansprakelijk voor niet betaalde Kamervragen aftrek weekenduitgaven gehandicapten De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de aftrekbaarheid voor de Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht bij Eerste Kamer Het wetsvoorstel ter hervorming van het arbeids- en het ontslagrecht ter uitwerking van het Sociaal Tweede nota van wijziging wetsvoorstel modernisering verlofregelingen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging betreffende het Wetsvoorstel beperking inkoop AOW Wie verplicht verzekerd is voor de AOW kan ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW inkopen op het Opvolgend werkgeverschap Het arbeidsrecht kent een zogenaamde ketenbepaling. Die bepaling houdt in dat er een maximum wordt Amsterdam Arena is geen museum Voor de tweede keer ligt er een procedure over de toepassing van het lage tarief van de omzetbelasting op