Home  »  Nieuws

Nieuws

Kamervragen fiscale stimulering elektrische auto De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de kosten van de stimuleringsregelingen voor Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal gevallen Bevoegdheid opleggen aanslag De bevoegdheid om een aanslag vast te stellen vervalt drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld Loon echtgenote staat los van loon dga Volgens de Hoge Raad moet bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van een dga geen rekening Aftrek voorbelasting verbouwing Voor het recht op aftrek van omzetbelasting die drukt op investeringsgoederen is de bestemming op het Geen compartimentering bij aanpassing deelnemingsvrijstelling Een BV kocht in 2004 voor € 35 miljoen een 4,7%-belang in een buitenlandse beursgenoteerde vennootschap. Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van Zonder eigendom woning geen aftrek hypotheekrente Een van de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente is (mede)eigendom van de woning. Er moet een belang Winstneming bij levering, toepassing landbouwvrijstelling Bij de invoering van de Wet IB 2001 is ook de regeling van de landbouwvrijstelling gewijzigd. Sindsdien Goodwillbetaling bij uitkoop vennoot In een arrest uit 1955(!) heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de behandeling van de BUA en eigen bijdrage privégebruik Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) beperkt in een aantal situaties de aftrek van omzetbelasting die in Huishoudentoeslag komt er niet De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag Werking vertrouwensbeginsel Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Via het internet kan gereageerd worden op een ontwerpwetsvoorstel dat de vennootschapsbelastingplicht Voorstel versoepeling cookiewetgeving Sinds juni 2012 schrijft de Telecommunicatiewet voor dat toestemming aan de bezoeker van een website moet Afbouw arbeidskorting wordt beperkt In ruil voor het niet strafbaar stellen van illegaliteit wordt de arbeidskorting aangepast. Met ingang Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet Bovenmatig deel vergoeding vormt loon Een werkgever kan de kosten van vervoer van een werknemer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op Uitstel van betaling Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over