Home  »  Nieuws

Nieuws

Schade door ongeluk op het werk Iedere werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers oplopen in de uitoefening van hun werk. Vooraf ingevulde aangifte kan gedownload worden De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2013 is sinds 1 maart beschikbaar op de website van de Personeel vervangen door zzp'ers? Het staat iedere ondernemer vrij om zijn onderneming naar eigen inzicht in te richten, ook als daardoor Invloed leegstand pand op herziening aftrek voorbelasting De omzetbelasting die drukt op de aanschaf van investeringsgoederen komt ineens in aanmerking voor aftrek Aftrek elders belast voor aan Duitsland toe te rekenen deel ontslagvergoeding Ontslagvergoedingen voor werknemers zijn belast als loon uit dienstbetrekking. Heeft de ontslagvergoeding Door eerdere afgifte kenteken is auto gebruikt Voor de heffing van BPM bij de invoer van een auto was de vraag of het ging om een nieuwe of een Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Er zijn weer valse e-mails in omloop die van de Belastingdienst afkomstig zouden zijn. Het gaat om Tussentijdse opzegging nulurencontract Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur Handel in opties viel buiten normale activiteiten Wanneer een ondernemer geld uit zijn onderneming gebruikt voor doeleinden die niet vallen binnen de Toepassing volksverzekeringen voor niet-ingezetene? Inwoners van Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen. Wie gedurende enige tijd niet in Afwijking pro rata aftrek Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht in aftrek brengen voor zover zij de Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de Sociaal plan voorkwam ontbinding arbeidsovereenkomst Een werkgever besloot tot reorganisatie van een afdeling van de onderneming. Gevolg van de reorganisatie Aandelenkapitaal wordt fiscaal niet als lening aangemerkt De fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting is verschillend. Wetsvoorstel moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden in nalatenschap Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan Afwijking van gebruikelijk loon niet bewezen Een dga moet per jaar ten minste een bedrag van € 44.000 aan salaris ontvangen. Wanneer het gebruikelijke Ondanks jarenlange verliezen toch bron van inkomen Voor belastbaarheid van opbrengsten en aftrekbaarheid van verliezen moet er een bron van inkomen zijn. Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige Een inwoner van België had inkomen uit Nederland. Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf De middelingsregeling in de inkomstenbelasting is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel Staatssecretaris van Financiën stapt op Frans Weekers is per direct opgestapt als staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding vormde een