Home  »  Nieuws

Nieuws

Vrijval herinvesteringsreserve door belangenwijziging Om de handel in BV's met een herinvesteringsreserve tegen te gaan, bevat de wet een bepaling die erop Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze Toepassing foutenleer na overdracht pensioen Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de Begrotingsafspraken 2014 Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Duitse tandarts heeft recht op 30%-regeling Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van Kabinet neemt pensioenvoorstellen terug! Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de Beëindiging met wederzijds goedvinden Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever Ondernemerschap verhuur deel eigen woning Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden Verruiming kinderopvangtoeslag 2014 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst
Het Burgerlijk Wetboek regelt dat wanneer tussen dezelfde partijen meer dan drie arbeidsovereenkomsten
Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor Geen naheffing over teveel ingehouden pensioenpremie Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) Formulier opgaaf lening eigen woning
De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier
Ontslag wegens schending re-integratieverplichtingen
Een werknemer werd tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag
Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website? Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat Geen compensatie dga's voor Wet uniformering loonbegrip De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de