Home  »  Nieuws

Nieuws

Toepassing 30%-regeling op later betaalde bonus Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek de Karakter van gecombineerde zakelijke en privé ritten Een procedure over de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak spitste zich toe op het Wijziging regeling hypothecair krediet Met ingang van 1 januari 2014 wordt de maximale hoogte van hypotheekschulden ten opzichte van de waarde Premiekorting jongere werknemers De staatssecretaris van Financiën heeft een derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 ingediend. Tweede nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014 De tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat naast een aantal Vergoeding achteraf voorkomt bijtelling niet Een werknemer met een auto van de zaak kreeg op zijn verzoek voor de jaren 2006 en 2007 een verklaring Bewijs dat niet meer dan 500 km per jaar privé is gereden Het privégebruik van een auto van de zaak is loon voor de werknemer aan wie de auto ter beschikking is Verlenging thuiskopieheffing De bestaande regeling voor de thuiskopieheffing zou per 1 januari 2014 vervallen. Inmiddels is besloten Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014 De fiscale maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn verwerkt in een concept tweede nota van Vrijval herinvesteringsreserve door belangenwijziging Om de handel in BV's met een herinvesteringsreserve tegen te gaan, bevat de wet een bepaling die erop Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze Toepassing foutenleer na overdracht pensioen Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de Begrotingsafspraken 2014 Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Duitse tandarts heeft recht op 30%-regeling Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van Kabinet neemt pensioenvoorstellen terug! Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de Beëindiging met wederzijds goedvinden Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever Ondernemerschap verhuur deel eigen woning Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden Verruiming kinderopvangtoeslag 2014 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de