Home  »  Nieuws

Nieuws

Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van Kabinet neemt pensioenvoorstellen terug! Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de Beëindiging met wederzijds goedvinden Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever Ondernemerschap verhuur deel eigen woning Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden Verruiming kinderopvangtoeslag 2014 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst
Het Burgerlijk Wetboek regelt dat wanneer tussen dezelfde partijen meer dan drie arbeidsovereenkomsten
Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor Geen naheffing over teveel ingehouden pensioenpremie Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) Formulier opgaaf lening eigen woning
De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier
Ontslag wegens schending re-integratieverplichtingen
Een werknemer werd tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag
Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website? Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat Geen compensatie dga's voor Wet uniformering loonbegrip De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de Belastingschulden en box 3 Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat Belastingplan 2014 Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol De accijnstarieven van diesel en LPG worden verhoogd. Voor diesel is de verhoging naast de jaarlijkse Fiscale innovatieregelingen In het regeerakkoord is een beperking van de fiscale innovatieregelingen opgenomen. In 2014 wordt het Afschaffing integratieheffing btw De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij in eigen beheer vervaardigde goederen die Drempelbedragen investeringsaftrek Het drempelbedrag voor energie-investeringen en voor milieu-investeringen wordt verhoogd naar € 2.500 per