Home  »  Nieuws

Nieuws

Prinsjesdag 2017 Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit Afschaffing inkeerregeling Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in Multiplier giftenaftrek Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de Definitie geneesmiddelen Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders Afschaffing landbouwregeling De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers Maatregelen loonbelasting Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in Verlaging EIA met 0,5% per 2018 De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een Algemeen overleg Belastingdienst De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride Teruggave overdrachtsbelasting Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een Eigenrisicodragerschap WGA Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van Import gebruikte auto Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een Teruggaaf omzetbelasting Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de Transitievergoeding en loondispensatie De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming Aansprakelijkheid bestuurder stichting Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij